FTH Facing COVID-19 Challenges Head On

Publisert av Grace Ertzgaard den

Foreningn To Hender(FTH) bidrar til å støtte vanskeligstilte i Nord-Uganda. Under vårt prosjekt Love & Solidaity bidrar vil til at totalt 25 eldre menn og kvinner får mat og drikke under COVID-19 epidemien.

Nord-Uganda opplevde en 21 år gammel krig som ble avsluttet i 2008, ledet av opprørslederen Joseph Kony. Effektene av krigen kan fortsatt sees i landet i dag, og selv om det fremdeles er mange sårbare mennesker i Uganda som ikke får den hjelpen de trenger, har FTH veldedighetsorganisasjon vært i stand til å tilby mat og medisin for noen, takket være våre givere.

Vårt hovedmål på dette tidspunktet er å skaffe mat som bønner, sukker, mel / foso, matoljer, salter og diverse artikler som såpe. Ettersom restriksjoner p.g.a COVID-19, tillater ikke regjeringen i Uganda at våre frivillige levere mat på ukentlig basis, men vi har igjen vist våre evner til å tilpasse og overvinne disse hindringene. 

Vi er glade for å kunne informere giverne våre om at vi har klart å skaffe og levere nok mat til hver av de 25 eldre i hele mai måned.

Prosjektenes langsiktig strategi etter avslutningen av Covid-19, er å sette i gang en dialog med lokalsamfunnet for å skape en måte å gi dem økonomisk stabilitet. Vi ønsker å engasjere nabolaget og andre omsorgspersoner for å hjelpe de eldre med å dyrke avlinger for å forbedre husholdningenes tilgang til mat samt gi en inntekt for å støtte grunnleggende behov.

FTH vil fortsette å jobbe mot følgende mål:

a) Gi fast tilgang til mat og vann

b) Engasjere lokalsamfunnet og norske omsorgspersoner til å ta i bruk FTOs tilnærming for å gi en bærekraftig og uavhengig livsstil.

c) Nå ut til flere givere og omsorgspersoner for oss å hjelpe flere mennesker

Vi håper flere vil bli med oss på reisen

https://tohender.no/stoett-oss/

English

FTH charity organization was privileged to support the disadvantaged people of northern Uganda. A total of 25 elderly men and women who is unable to access food during the COVID-19  lockdown. 

Northern Uganda experienced a 21 year old war that ended in 2008, led by the rebel leader Joseph Kony. The effects of the war can still be seen in the country today, And even though there are still many vulnerable people in Uganda, The FTH charity organization has been able to provide food and medicine for some, thanks to our donors. 

Our main objective at this point is to provide foods like beans, sugar, flour/phoso, cooking oils, salts and various items like soap. As COVID-19 lockdown restrictions does not allow our volunteers in Uganda to deliver food on a weekly basis, but we have again shown our abilities to adapt and overcome these obstacles. We are happy to inform our donors that we’ve been able to provide and deliver enough food for each of the 25 elderly for the entire month of May. 

The projects long term strategy after the lockdown, is to initiate a dialogue with the community hosting these 25 beneficiaries to forge a way of giving them sustainable economic and livelihood so that the neighborhood and other caregivers can help them to grow kitchen garden crops in order to improve their households food security and also an income to support basic needs. 

FTH will continue to support the vulnerable people in LIra, Uganda by aiming for the following goals:

a) Steady access to food and water

b) Engaging the local community and norwegian caregivers to adopt FTO approach for providing a sustainable and independent lifestyle.

c) Reaching out to more donors and caregivers for us to help more people

Posted by Grace Ertzgaard 

Kategorier: Blogg

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *